Сектор услуга

Print Friendly

Сектор услуга

Н а подручју у надлежности ПКС – РПК Севернобанатског управног округа, у сектору услуга, најбројнију групу чине предузећа из области трговине, већином малопродаје, а у мањем броју и велепродаје, различитих врста производа и услуга.

В одеће место према евиденцији промета робе, у сектору услуга ПКС – РПК Севернобанатског управног округа, чине предузећа која се баве трговином пољопривредним производима, као што су KOMPONENT COMMERCE д.о.о. из Кикинде и BIS AGRO д.о.о. из Новог Кнежевца.

П редузећа из области комуналних делатности, претежно јавна предузећа, чине другу по значају (према броју запослених и финансијским показатељима) групу предузећа, у сектору услуга из наше надлежности. Од јавних предузећа из ове области убрајамо ј.п. KIKINDA (које у оквиру своје делатности обједињује водовод и канализацију, пијацу, гробље, инжењеринг, стамбено пословање, зоохигијену, зимску службу и паркинг скужбу) и ј.п. AUTOPREVOZ Кикинда (чија делатност обухвата превоз путника у друмском саобраћају, а баве се и туристичком делатношћу). Од осталих предузећа из наведене области по значају треба издвојити и предузеће FCC д.о.о. из Кикинде (јавно-приватно партнерство између аустријског FCC, као већинског власника и Града Кикинде), које се бави делатношћу управљања отпадом и одржавањем зелених површина.

К ао значајнија предузећа из области саобраћаја, у сектору услуга, на подручју надлежности ПКС – РПК Севернобанатског управног округа, истичу се CO.-MARKOV д.о.о. из Кикинде, AGENCIJA VERITAS д.о.о. из Кикинде, КММ д.о.о. из Новог Кнежевца и RCM д.о.о. из Новог Кнежевца, која се баве шпедицијом и друмским превозом терета у земљи и иностранству, сопственим возилима.

У области електронских комуникација и информационог друштва, сектора услуга, најзначајније севернобанатско предузеће, према финансијским показатељима, броју запослених, као и тенденцији и реалним могућностима развоја свог пословања, је предузеће BUS COMPUTERS д.о.о. из Кикинде. Оно се бави програмирањем (у оквиру којег израђују наменске пословне програме за малопродајне објекте, угоститељске објекте, ресторане, хотеле, апотекарско пословање…), под-системима (фискализација, опрема и потрошни материјал за фискалне касе и сервис), веб дизајном (веб, графички и наменски), продајом техничке робе, опреме и потрошног материјала, сервисирањем (поправке, умрежавање, чување података, фискализација, климатизација, reballing…), као и пружањем услуге техничке заштите (видео надзор, аларм и планирање).

У области туризма, од посебног значаја је д.о.о. TERRA PANONICA из Мокрина, које пружа услуге уступања смeштајних капацитета, услугe пружања исхране и организација тренинга, семинара, предавања, догађаја отвореног и затвореног типа, концерата, изложби…

Н а подручју у надлежности ПКС – РПК Севернобанатског управног округа постоји већи број репрезентативних угоститељских објеката, који пружају услуге исхране и смештаја, а послују као предузетници.

С ектор услуга ПКС – РПК Севернобанатског управног округа обухвата и мањи број привредних друштава, која се баве пословима из области приватног обезбеђења и осталих услужних делатности, стручне, научне и техничке делатности и креативне индустрије, док је већи број њих из наведених области предузетнички организован.

Сектор услуга, контакт:
Т: +381 (0)230 401-230 | М: +381 (0)60 5000-739 | Е: lidija.s.petrovic@pks.rs