Сектор индустрије

Print Friendly

О привреди северног Баната

П ривредна комора Србије – Регионална привредна комора Севернобанатског управног округа подручно је надлежна за општине Кикинда, Чока и Нови Кнежевац, заступа интересе око 600 чланица и послује у складу са усвојеним ISO 9001:2015 стандардом за систем управљања квалитетом. Структура привреде северног Баната је разнолика, али је превасходно базирана на металопрерађивачкој, хемијској, индустрији грађевинског материјала, експлоатацији нафте и природног гаса, прехрамбеној индустрији и пољопривреди.

Од 2002. године, од када Регионална привредна комора Кикинда, односно Привредна комора Србије – Регионална привредна комора Севернобанатског управног округа прати и анализира спољнотрговинско пословање, привреда северног Баната остварује сталан извозни суфицит, уз напомену да се при томе у највећој мери увозе искључиво сировине, машине или опрема опредељени за даљу производњу. Тиме остварени спољнотрговински показатељи, а нарочито индекс покривености увоза извозом, сврставају спољнотрговински оријентисану привреду северног Баната међу најзначајније у Републици Србији.

Привредници северног Баната посебно се истичу друштвено одговорним пословањем, традиционалном спремношћу за сарадњу према добрим пословним обичајима и професионалном етиком, о чему сведоче и бројна престижна признања која су им додељена.

Сектор индустрије

Н а подручју у надлежности ПКС – РПК Севернобанатског управног округа најзначајнију групу предузећа чине она која обављају металопрерађивачке делатности.

Са становишта остварених и планираних пословних резултата (финансијских показатеља; спољнотрговинског промета; броја запослених; обима производње; спроведених инвестиција, оних које су у току и које су предвиђене и др.), у овој групацији предњаче д.о.о. ZOPPAS INDUSTRIES SERB (машинска производња различитих врста електричних грејача, од оних намењених кућним апаратима, до оних за различита индустријска постојења, аутомобилску и другу индустрију, којим се задовољавају потребе за овом робом више од 50% светског тржишта); д.о.о. LBK LIVNICA KIKINDA (предузеће француске “Le Bélier” групације са 40% учешћа у светској производњи алуминијумских делова за аутомобиле); д.о.о. LIVNICA KIKINDA AUTOMOBILSKA INDUSTRIJA; д.о.о. MECAFOR PRODUCTS (компанија “Mecafor” је једна од водећих произвођача металних делова за ауто-индустрију у Европи, која послује у оквиру француске групе “La Fonte Ardennaise”); д.о.о. AUTOFLEX-LIVNICA из Чоке (ливница из групације “KNOTT” са седиштем у Eggstätt, Немачка); д.о.о. ŠOLE (предузеће за производњу металних контејнера, инжењеринг – пројектовање и израду челичних конструкција свих врста и намена); д.о.о. LABINPROGRES – TPS из Новог Кнежевца.

Значајније ливачке и металопрерађивачке капацитете у Републици Србији представљају и д.о.о. GRINDEX из Кикинде, чија је пресваходна делатност машиноградња – производња брусилица за округло спољашње и унутрашње брушење, а које располаже и са укупним топионичким капацитетом нодуларног, сивог и челичног лива од 25.000 тона годишње и д.о.о. STARA LIVNICA O.S.Č.L из Чоке.

Развоју металопрерађивачке делатности у северном Банату умногоме доприносе и д.о.о. METALOTEHNIKA GROUP; д.о.о. MULTIPAK; д.о.о. MM-CLIP; д.о.о. DMK 25. MAJ-TEHNIKA; д.о.о. MONTINGENERGETIKARS GROUP; д.о.о. PROGRES-INŽENJERING; д.о.о. JJ-HERA; д.о.о. NOVUM; д.о.о. KEYING; с.р. MICRON; с.р. MAŠINO.CO; д.о.о. ENERGOMONT; све већи број новооснованих алатница, радњи за инжењерске делатности и техничко саветовање и др.

Н ајстарија и највећа цигларска компанија у Републици Србији, д.о.о. TOZA MARKOVIĆ, представља индустрију грађевинског материјала, а грађевинарство д.о.о. VPD GORNJI BANAT, које обавља послове из области водопривредне делатности континуирано више од 170 година; а.д. GRADITELJ; д.о.о. TEHNOBOR; д.о.о. PTP ŽAKI-COMMERCE; д.о.о. ZLATNA GREDA-KOSTIĆ; д.о.о. PEMIR; д.о.о. BOMARSAN; с.з.р. BAROK и други.

Х емијску индустрију северног Баната чине произвођач метанола и сирћетне киселине, од стратешког значаја за петрохемијски комплекс Републике Србије, а.д. METANOLSKO-SIRĆETNI KOMPLEKS; д.о.о. BLIKPRODUKT – делатности развоја, производње и продаје вишеслојних баријерних фолија и кесица које своју примену налазе у прехрамбеној, хемијској и фармацеутској индустрији; д.о.о. DEETA PLAST (бризгање пластике – израда појединачних делова, подсклопова и склопова, двокомпонентних и трокомпонентних делова, за аутомобилску индустрију, произвођаче беле технике и кућних апарата, итд. уз примену најсавременијих метода спајања пластичних компоненти попут ултразвучног заваривања, ласерског заваривања, високофреквентног заваривања, вибрационог заваривања итд.); д.о.о. BELL CHEMICALS из Банатског Великог Села које производи уља за бензинске и дизел моторе, тракторе, мењаче и диференцијале, индустријске системе, обраду метала, расхладне и кочионе течности и друго.

С пецифичне делатности фармацеутске и медицинске привреде посебно успешно обавља д.о.о. PROMEDIA из Кикинде, које се бави продајом лабораторијске опреме, реагенаса, хемикалија, материјала за контролу стерилизације и потрошног лабораторијског материјала за микробиолошке, биохемијске, цитогенетске и PCR лабораторије, као и лабораторије за контролу квалитета воде, хране, лекова и остале индустријске лабораторије.

З а обнову и развој текстилне индустрије северног Баната заслужни су новоизграђена фабрика CALZEDONIA; предузеће за производњу женских чарапа д.о.о. EMMEPI; д.о.о. ZAŠTITNA RADIONICA LIRA; д.о.о. PROIZVODNJA JADRANKA; д.о.о. TEXAM; пословна јединица д.о.о. ITALTEX-INTIMO у Банатском Великом Селу и др.

Одбор сектора за индустрију

О дбор сектора за индустрију ПКС – РПК Севернобанатског управног округа окупља представнике 14 привредних друштава северног Баната, заступајући интересе делатности индустрије:

 • производње метанола и сирћетне киселине;
 • производње делова и додатне опреме за моторна возила;
 • ливења гвожђа;
 • машинске обрада метала;
 • машиноградње;
 • производње машина за пољопривреду и шумарство;
 • производње електричних апарата;
 • производње амбалаже од пластике;
 • фармацеутске и медицинске привреде;
 • изградње хидротехничких објеката;
 • постављања водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система, и других.

Одбор сектора за индустрију, контакт:
Т: +381 (0)230 438-080 | М: +381 (0)60 5000-744 | Е: stojan.mijatovic@pks.rs

П редузећа из сектора индустрије и Одбор сектора за индустрију ПКС – РПК Севернобанатског управног округа иницирали су више иницијатива, позитивно решених, а у току је спровођење иницијативе за изузимање од царинских дажбина, односно њиховог умањења, за одређену робу (на захтев и у сарадњи са д.о.о. LABINPROGRES – TPS и д.о.о. ENTRADA JKD из Новог Кнежевца).