Јединствени кодекс шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада

Print Friendly

Нови шифаринци усклађени са међународним стандардима и потребама домаће привреде, у примени су од 1. јануара 2019. године, а обавеза за све послодавце је да до краја године ажурирају податке о запосленима.

На страници http://kodekssifara.minrzs.gov.rs могу се преузети Приручник за примену Јединственог кодекса шифара, сви нови шифарници, упутства за коришћење и релевантни закони из ове области.

Влада РС је усвојила 17. јула 2018. године Одлуку о јединственом кодексу шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада, у складу са Националним оквиром квалификација РС, из које произилази 5 нових шифарника: Шифарник занимања, нивоа квалификација, држава, општина и насеља у Републици Србији.

До усвајања Одлуке у Србији је у употреби била листа занимања из 1990. године која је у највећем делу превазиђена због динамичних промена на тржишту рада које су се десиле у претходних 28 година и које су условиле нестанак једних и настанак нових занимања. Нова листа занимања резултат је вишегодишњег рада стручњака из области запошљавања и усклађена је са потребама тржишта рада у Републици Србији, путем консултација са послодавцима и релевантним институцијама.

Одлуком о Јединственом кодексу шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада утврђени су подносиоци иницијатива за измене и допуне појединачних шифарника, у погледу додавања новог занимања, измену назива постојећег занимања и слично, а то су за Шифарник занимања – НСЗ, за Шифарник нивоа квалификација – Министарство просвете, науке и технолошког развоја и за Шифарник општина у РС и Шифарник насеља у РС – Завод за статистику.

Предлог за измену и допуну, уз идентификационе податке подносиоца, треба да садржи и врсту измене и допуне, назив занимања, шифру занимања, опис послова и задатака у занимању, квалификације потребне за њихово обављање (назив, ниво, врсту, начин стицања, врсту завршене школе).

На основу иницијативе НСЗ сачињава обједињен предлог иницијативе за измену и допуну шифарника занимања, коју доставља Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, највише једанпут годишње.

Више информација и сугестије могу се добити упитом на адресу е-поште: sifarnici@nsz.gov.rs