Новине приликом регистрације хемикалија у Интегрални регистар хемикалија – eIRH

Print Friendly

У складу са Законом о хемикалијама (“Службени гласник РС”, бр. 36/2009; 88/2010; 92/2011; 93/2012 и 25/2012.) односно Правилником о Регистру хемикалија (“Службени гласник РС”, бр. 16/2016-232; 6/2017–77; 117/2017–33; 44/2018–27 (др. закон) и 7/2019–50), предвиђено је достављање података за упис хемикалија у Регистар хемикалија до 31. марта текуће године.

Новина је да од почетка 2019. године постоји ел. портал eIRH (електронски интегрални регистар хемикалија), као и да су прошле, али и почетком ове године, унете измене у Правилник о регистру хемикалија.

Последња пречишћена верзија Правилника о регистру хемикалија, након доношења и објављивања Правилника о изменама и допунама Правилника о Регистру хемикалија (“Сл. гласник РС”, бр. 7/2019), као и нови Прилози 4, 5, и 6, којима су замењени:

 • Прилог 4 – Досије  хемикалији;
 • Прилог 5 – Досије о хемикалији која је већ уписана у Регистар;
 • Прилог 6 – Досије о хемикалији за супстанцу која изазива забринутост, односно смешу која садржи ту супстанцу.

доступни су на интернет адреси: http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2016/16/6/reg.

У Правилнику су најновије измене наглашене подебљаним исписом – нпр. када и који се досије о хемикалијама доставља ел. путем, а када је изузетак, тј. да се доставља у штампаном облику, потписан и оверен од стране одговорног лица.

Списак царинских тарифних ознака хемикалија које се уписују у Регистар хемикалија налази се у Прилогу 1, Списак шифара за категорију коришћења у Прилогу 2 и Списак трговачких имена и додатака за групе хемикалија у Прилогу 3.

Коришћење eIRH (електронског интегралног регистра хемикалија)

Да би привредни субјекти и саветници за хемикалије били у могућности да приступе eIRH порталу, неопходно је да претходно буду регистровани.

Образац за регистрацију привредног субјеката може се преузети на адреси: https://irhportal.ekologija.gov.rs/Account/RegistracijaKompanija.

Образац за регистрацију саветника за хемикалије може се преузети на адреси: https://irhportal.ekologija.gov.rs/Account/RegistracijaSavetnik.

Више информација у вези регистрације привредног субјекта и саветника за хемикалије налази се на страни “Најчешће постављана питања”: https://irhportal.ekologija.gov.rs/Home/FAQ.

Напомене:

Саветник за хемикалије:

У складу са Законом о хемикалијама (“Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 и 25/2015) снабдевач опасних хемикалија тј. правно лице или предузетник који је произвођач, увозник, дистрибутер или даљи корисник, а који ставља у промет хемикалије дужан је да обезбеди саветника за хемикалије.

Ко има обавезу уписа хемикалија у Регистар хемикалија?

Обавезу уписа хемикалија има правно лице које као прво у ланцу снабдевања ставља хемикалије у промет:

 • произвођач;
 • увозник;
 • даљи корисник (правно лице или предузетник који хемикалије користи за производњу смеша које се стављају на тржиште).

Потребна документација?

 • Образац Пријаве;
 • Досије о хемикалији (Прилог 4. | Прилог 5. | Прилог 6.)
 • Безбедносни лист.

Које хемикалије се уписују у Регистар хемикалија?

Према Правилнику о Регистру хемикалија у Регистар хемикалија уписују се хемикалије које се производе или увозе на територију Републике Србије и:

 • могу се сврстати у неку од царинских тарифних ознака са Списка царинских тарифних бројева који је дат као Прилог 1. Правилника о Регистру хемикалија;
 • које су произведене или увезене у количини већој или једнакој од 100 Kg на годишњем нивоу.

Које хемикалије се не уписују у Регистар хемикалија?

Изузеци од уписа у Регистар су хемикалије које се у финалном облику стављају на тржиште као:

 • биоцидни производи;
 • средства за заштиту биља;
 • лекови и медицинска средства која се користе у хуманој и ветеринарској медицини;
 • козметички производи;
 • храна, прехрамбени адитиви и ароме и
 • храна за животиње и адитиви за ту храну.

Рокови и документација:

До 31. марта текуће године, сваки произвођач, увозник или даљи корисник има обавезу подношења пријаве ради уписа хемикалија у Регистар хемикалија које су стављене у промет у претходној години. Досије о хемикалији се доставља и мора имати потпис одговорног лица и печат, односно квалификовани електронски потпис.

За остала упутства о начину пријаве хемикалија и израду потребне документације задужен је саветник за хемикалије, којег ангажује правно лице које ставља хемикалију у промет.

Уколико сте у обавези примене овог Закона и пратећих подзаконских аката, молимо вас да извршите пријаву у eIRH (електронски интегрални регистар хемикалија) Министарства за заштиту животне средине Републике Србије у предвиђеном року, најкасније до 31. марта 2019. године.