Јавни позив за учешће на Међународном сајму привреде у Мостару 2019.

Print Friendly

Развојна агенција Србије, у складу са Упутством за спровођење програма интернационализације МСП број:1-01-110-17/2018 од 21.12.2018. године и Привредна комора Србије, заједнички објављују

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ
НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ПРИВРЕДЕ У МОСТАРУ,
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНA.

Развојна агенција Србије и Привредна комора Србије организују наступ српских привредника у оквиру националног штанда Србије на предстојећем 22. Међународном сајму привреде који ће се одржати у Мостару, Босна и Херцеговина, у периоду од 09. до 13. априла 2019. године.

Наступ на међународном сајму омогућава излагачима да представе своје производе и пласирају их на нова тржишта, као и да поспеше постојеће и стекну нове пословне контакте.

За српску привреду Босна и Херцеговина је водеће извозно тржиште са значајним суфицитом у размени. Тржиште Федерације БиХ је недовољно покривено, односно могућности пласмана наших производа су знатно веће и ово је добра прилика да наши извозници представе своје производне програме, извозне могућности, учврсте постојеће и успоставе нове пословне везе са партнерима из Босне и Херцеговине и излагачима из других земаља.

Мостарски сајам привреде је по броју излагача и посетилаца најзначајнија сајамска манифестација у Босни и Херцеговини која ће окупити излагаче из више од 20 земаља на изложбеној површини од 30.000 m². Будући да је овај сајам по профилу општи, представиће се производи из металске и грађевинске индустрије, пољопривредне и прехрамбене области, најновија достигнућа из аутомобилске индустрије, области високих технологија, као и сектор услуга од банкарства до туризма.

Трошкове закупа простора и изградње штанда сносе организатори, док излагачи сносе трошкове партиципације за учешће излагача у трошковима наступа на сајму у оквиру националног штанда у износу од 500,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан издавања профактуре.

Излагачи самостално организују и сносе трошкове пута, смештаја и транспорта експоната.

Право на учешће на Националном штанду имају мала, средња и велика предузећа који морају да испуњавају следеће опште услове:

 • да су регистровани на територији Републике Србије у складу са важећим законом који се односи на њих;
 • да су у већинском приватном власништву;
 • да је претежна делатност привредних субјеката производња и прерада у области прехрамбене индустрије, индустрије намештаја, грађевинске индустрије, текстилне индустрије, и металске и машинске индустрије;
 • да над њима није покренут претходни стечајни поступак, стечајни поступак или поступак ликвидације;
 • да у претходне две године нису били у блокади;
 • да су измирили све обавезе по основу пореза и доприноса;
 • да су извозно оријентисани.

Документација коју је потребно доставити:

 1. Образац 1 – Пријава (попуњена, потписана и оверена);
 2. Испуњеност услова делатности ће се проверавати на основу шифре делатности под којом је привредни субјекат регистрован у АПР. Изузетно, у случају да се претежна шифра привредног субјекта односи на делатности које су искључене овим програмом, а привредни субјекат обавља и производну делатност, потребно је да достави образложење и доказ из кога се види да је сврха овог програма у складу са природом  додатне делатности коју привредни субјекат такође обавља, а која није искључена овим програмом;
 3. Образац 2 – Изјаву да није регистрован претходни стечајни поступак, стечајни поступак или поступак ликвидације, нити је Подносилац пријаве престао да  постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом;
 4. Уверење надлежне пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе), које не сме бити старије од три месеца од датума објављивања Јавног позива за излагање на одређеном сајму (оригинал или фотокопија);
 5. Бланко меница са меничним  писмом  и копијом  картона  депонованих потписа овлашћених лица излагача, као средство обезбеђења, у случају да се утврди непоштовање уговорних обавеза. Уз меницу се доставља и копија захтева Корисника за регистрацију те бланко менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, који је оверен од стране пословне банке Корисника, као и одштампани образац “Резултати претраге меница – Народна банка Србије”, из интернет представљања НБС.

Попуњена, потписана и оверена пријава са комплетном пратећом документацијом доставља се поштом или лично Привредној комори Србије на адресу: Ресавска 13-15, 11000 Београд, Служба за организацију сајмова, манифестација и догађаја, за Јованку Ћалина – Пријава за сајам Мостар 2019.

Рок за достављање пријава је 21.02.2019.године до 16 часова.

Испуњеност услова и избор излагача утврђују организатори у складу са Упутством за спровођење програма интернационализације МСП. Текст Упутства за спровођење програма интернационализације МСП, као и неопходне Обрасце, можете преузети на интернет презентацији Развојне агенције Србије и Привредне коморе Србије.

За све неопходне информације, можете контактирати представнике Привредне коморе Србије – Татјану Беук Пирушић (T: 011/3300-912; M: 066/875-1161) и Бојану Лаловић (T: 011/3300-919; М: 066/875-1264) или представника Развојне агенције Србије – Инес Новосел (T: 011/3398-774 и M: 069/3397-621).