Конкурс за доделу средстава из буџетског Фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине

Print Friendly

На основу члана 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (“Сл. лист АПВ”, број 37/2014, 54/2014-други пропис и 37/2016 и 29/2017) и члана 21, члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2017. годину (“Сл. лист АПВ”, број 69/2016, 27/2017-исправка, 29/2017 и 39/2017), на основу Уредбе о правилима за доделу државне помоћи (“Сл. гласник РС” бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014), а у вези с Покрајинском уредбом о условима и начину доделе средстава из буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, број 42/2017), Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу (у даљем тексту: Секретаријат) расписује:

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА РАЗВОЈНЕ ПОЛИТИКЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

I – ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Циљ овог конкурса је отварање нових радних места у малим, средњим и великим привредним друштвима, повезаним са реализацијом инвестиционих пројеката на територији АП Војводине којима је предвиђено:

 • Отварање најмање 10, a највише 100 радних места у року до три године од дана закључења уговора, која ће бити задржана у наредних 36 месеци за мала и средња привредна друштва, односно 60 месеци за велика привредна друштва.

II – ВИСИНА СРЕДСТАВА И КОРИСНИЦИ

Укупан износ подстицајних средстава који се додељује по Конкурсу је 350.000.000,00 динара.
Средства опредељена за овај конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском  одлуком о буџету АП Војводине за 2017. годину (“Сл. лист АПВ”, број 69/2016, 29/2017-ребаланс и 39/2017-ребаланс), у оквиру Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине као Програм 1505 Регионални развој, Програмска активност 1021 Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине, функција 411 Општи економски и комерцијални послови, економска класификација 454 Субвенције приватним предузећима.
Корисници подстицајних средстава су мала, средња и велика привредна друштва у складу са прописима којима се уређује додела државне помоћи.

Кориснику средстава који отвори нова радна места повезана са инвестиционим пројектом вредним најмање 50.000 евр у динарској противвредности у року од три године од дана закључења уговора у јединици локалне самоуправе која је разврстана у:

 1. прву групу разврставања јединица локалне самоуправе према степену развијености, одобравају се средства у максималном износу до 3.000 евра у динарској противвредности по новоотвореном радном месту;
 2. другу групу разврставања јединица локалне самоуправе према степену развијености, одобравају се средства у максималном износу до 4.000 евра у динарској противвредности по новоотвореном радном месту;
 3.  трећу и четврту групу разврставања јединица локалне самоуправе према степену развијености, одобравају се средства у максималном износу до 5.000 евра у динарској противвредности по новоотвореном радном месту.

III – УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

 1. Привредно друштво заведено у Регистру привредних субјеката са седиштем у Републици Србији, односно привредно друштво са седиштем у другој држави који реализује инвестициони пројекат  на територији АП Војводине;
 2. Да против привредног субјекта није покренут претходни стечајни поступак, реорганизација, стечај или ликвидацаји у складу са прописима којима се уређују стечај и ликвидација;
 3. Да привредно друштво није у тешкоћама у смислу прописа којима се уређују правила државне помоћи;
 4. Да привредно друштво нема доспеле, а неизмирене порезе и доприносе као и обавезе по основу изворних локалних прихода;
 5. Да привредно друштво није смањило број запослених за 10% и више током 12 месеци пре подношења пријаве;
 6. Да Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе немају учешће у власништву привредног друштва;
 7. Да су реализовали или испунили све уговорне обавезе преузете претходно подржаним пројектима, финансираним из буџета Аутономне покрајине Војводине;
 8. Да нису у обавези повраћаја недозвољене државне помоћи;
 9. Да са привредним друштвом није био раскинут уговор о додели срестава из буџета Аутономне покрајине Војводине;
 10. Да се против привредног друштва не води парнични, односно кривични поступак по основу раније остварених подстицаја, субвенција или кредита.

IV – ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 1. Образац пријаве на конкурс;
 2. Бизнис план за ивестициони пројекат;
 3. Оригинал или оверена фотокопија извода из Регистра привредних субјеката који подноси инвеститор са седиштем у Републици Србији, односно извод из одговарајућег регистра државе у којој страни инвеститор има седиште, не старије од три месеца које је оверио надлежни орган као и оверени превод  извода на српски језик;
 4. Регистровани финансијски извештаји инвеститора за претходне три године пословања, с налазом овлашћеног ревизора (ако постоји законска обавеза прибављања налаза овлашћеног ревизора), а страно правно лице подноси оригинал или оверену фотокопију и оверени превод на српски језик (уз налаз овлашћеног ревизора, ако је то у складу са националним законодавством страног предлагача инвестиционог пројекта, или изјаву инвеститора да није обавезан да прибавља извештај овлашћеног ревизора);
 5. Доказ да против привредног субјекта није покренут претходни стечајни поступак, реорганизација, стечај или ликвидацаји у складу са прописима којима се уређују стечај и ликвидација;
 6. Писана изјава о томе да за реализацију истог инвестиционог пројекта, односно за исте оправдане трошкове није додељена државна помоћ из буџета Републике Србије, АП Војводине или јединице локалне самоуправе; уколико јесте, по ком основу и у којем облику и износу је додељена;
 7. Доказ о измирењу обавеза по основу пореза, царина и доприноса у Републици Србији, а за стране инвеститоре који нису пословали у Републици Србији – потписана изјава о томе да инвеститор није пословао у Републици Србији и да нема порески идентификациони број додељен у складу с прописима којима се уређује порески поступак и пореска администрација;
 8. Извод из Централног регистра обавезног социјалног осигурања, којим се утврђује број запослених, врста радног ангажовања код корисника средстава у тренутку подношења пријаве за доделу средстава, као и 12 месеци пре подношења пријаве;
 9. Доказ да одговорно лице привредног друштва није правоснажно осуђивано за кривична дела против привреде, имовине, недозвољене трговине и против службене дужности;
 10. Доказ да се против одговорних лица у привредном субјекту не води кривични поступак;
 11. Доказ да привредни субјект није осуђиван за кривично дело извршено у обављању привредне делатности;
 12. Доказ да је привредни субјект, корисник средстава, обезбедио учешће од најмање 25% оправданих трошкова из сопствених средстава или других извора који не садрже државну помоћ – Изјава одговорног лица (образац бр.1).

Задржава се право да се од подносиоца пријаве тражи и додатна докумантација.

V – ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА

Конкурс је отворен од дана објављивања до 01. децембра 2017. године или до утрошка средстава.

VI – НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА ПРИЈАВА И ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

Пријаве оцењује Комисија формирана решењем покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, а на основу критеријума и бодовне листе који су саставни део Правилника о  додели  средстава из буџетског фонда за спровођење мера развојене политике Аутономне покрајине Војводине  (у даљем тексту Правилник).

Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, узимајући у обзир и препоруке Скупштине друштва Развојне агенције Војводине д.о.о. Нови Сад.

Одлука о додели средстава објављује се на интернет страници Секретаријата.
Конкурсна документација се не враћа.

VII – УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

 1. Уговори с корисницима средстава закључују се у року од 30 дана од дана доношења Одлуке о расподели средстава по овом конкурсу;
 2. Корисник средстава дужан је да приликом потписивања уговора приложи банкарску гаранцију коју је издала пословна банка регистрована на територији Републике Србије, безусловну и плативу на први позив у корист АПВ, са роком важности до 6 година и 6 месеци за мала и средња привредна душтва, односно до 8 година и 6 месеци за велика привредна друштва;
 3. Корисник средстава дужан је да приложи и две регистроване потписане бланко соло менице с потписаним меничним овлашћењем, ради наплате законске затезне камате, у складу са законом који утврђује висину стопе законске камате, а у случају неиспуњења уговорних обавеза;
 4. Корисник средстава није дужан да приложи бланко соло меницу из тачке 5. ако достави банкарску гаранцију која покрива и износ могуће законске затезне камате;
 5. У случају неиспуњења уговорних обавеза или делимичног испуњења, на основу издатих банкарских гаранција и бланко соло меница – Секретаријат може да наплати средства до висине износа исплаћених средстава и прописане законске затезне камате;
 6. Корисник средстава дужан је да новозапосленим лицима исплаћује зараду у износу 20% већем од минималнне зараде, прописане од стране надлежних органа

VIII – НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, с назнаком: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА РАЗВОЈНЕ ПОЛИТИКЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
или доставити лично у Писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе, сваког радног дана од 09.00 до 14.00 часова.

IX – КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Додатне информације можете добити посредством тел. бр. 021/487-4071 од 10.00 до 13.00 часова.

X – ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ

НАПОМЕНА: ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА РАЗВОЈНЕ ПОЛИТИКЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ је саставни део конкурса.

Конкурс, Образац изјаве 1, Образац изјаве 1а, Образац бизнис плана за инвестициони пројекат и Правилник о додели средстава можете преузети на интернет адреси: www.region.vojvodina.gov.rs

За сва питања везана за процедуру пријављивања на конкурс заинтересовани се могу обратити путем адресе електронске поште: olga.knezevic@vojvodina.gov.rs или телефона бр. 021/487-4071, радним даном од 09.00 до 15.00 часова.