Информација у вези са објављеним подзаконским актима из области акциза

Print Friendly

Поштовани,

У “Службеном гласнику РС”, број 88/17 од 29. септембра 2017. године објављена су два подзаконска акта из области акциза.

  • Уредба о изменама и допунама Уредбе о количини расхода (кало, растур, квар и лом) на који се не плаћа акциза

Овом Уредбом прописано је да се утврђивањем расхода, поред губитака који настају при манипулацији са производима, а који су несумњиво последица технолошког процеса, односно предузимања неопходних радњи у поступању са производима у акцизном складишту, сматра и утврђивање расхода који је настао у поступку производње (пржења и паковања) кафе. Такође, прописано је да произвођач кафе расход утврђује непосредно након настанка одређеног расхода или редовним, односно ванредним пописом производа.

У Нормативу за утврђивање расхода на који се не плаћа акциза предвиђена стопа за кафу (у пржењу) је 20%, а за кафу (у паковању) је 0,80%.

Ова Уредба ступа на снагу 7. октобра 2017. године, а примењиваће се од 1. јануара 2018. године.

  • Уредба о изменама Уредбе о начину и поступку утврђивања износа просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина

Овом Уредбом предвиђено је да просечна пондерисана малопродајна цена цигарета, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина (у даљем тексту: дуванских прерађевина) представља однос укупне вредности свих дуванских прерађевина које су пуштене у промет по малопродајним ценама, са укупном количином дуванских прерађевина пуштених у промет у Републици Србији, у претходној календарској години, уместо у претходном полугодишту како је раније било преписано.

Предвиђено је да Влада на предлог министарства надлежног за послове финансија утврђује једном годишње, и то до 15. фебруара текуће године, износ просечне пондерисане малопродајне цене дуванских прерађевина у претходној календарској години, а износе минималне акцизе утврђује два пута гаодишње, и то до 15. фебруара, односно до 31. јула текуће године.

Ова Уредба ступа на снагу и примењује се од 7. октобра 2017. године.