Oбука за стицање лиценце професионалног управника зграда

Print Friendly

Привредна комора Србије, у складу са Законом о становању и одржавању зграда (“Сл. гласник РС” бр. 104/2016), почела је реализацију обука за стицање лиценце професионалног управника зграда. Обука траје седам дана, односно 50 школских часова (6 дана по 7 часова и 1 дан са 8 часова).

Сва физичка и правна лица, заинтересована за обуку за стицање лиценце професионалног управника зграда могу контактирати ПКС – Регионалну привредну комору Средњебанатског управног округа (Краља Петра I бр. 3/1, Зрењанин, zrenjanin@komora.net, тел. бр. 023 535 890) и пријавити се за учешће у обуци која ће, према агенди у прилогу, бити одржана од 12. до 19. септембра 2017. године.

Подсећамо да су, у складу са Чланом 52. Закона о становању и одржавању зграда (“Сл. Гласник РС” бр. 104/2016), услови које физичко лице треба да испуни да би стекло квалификацију професионалног управника, следећи:

  • Да има најмање средње образовање у четворогодишњем трајању;
  • Положи испит за професионалног управника и стекне лиценцу;
  • Упише се у регистар који води Привредна комора Србије.

Пословима професионалног управљања могу да се баве привредна друштва или предузетници (организатор професионалног управљања), ангажовањем лица које испуњава услове за професионалног управника.

Организатор професионалног управљања има право да се бави пословима професионалног управљања ако има најмање једно лице у радном односу на неодређено време са пуним радним временом, уписано у регистар професионалних управника који води Привредна комора Србије.

Правилник о програму испита и начину полагања, као и условима за стицање и одузимање лиценце и садржини регистра професионалних управника примењује се од 6. маја 2017. године. Правилником се уређују: програм испита, теме и области и начин полагања, затим критеријуми за стицање и одузимање лиценце за обављање послова професионалног управника, као и садржина регистра професионалних управника, у складу са одредбама Закона.

Привредна комора Србије добила је овлашћења да установљава и води регистар професионалних управника, доступан на порталу Коморе, организује полагање испита за професионалног управника, издаје и одузима лиценце, утврђује права, дужности и етичке норме понашања у обављању ове делатности. ПКС је такође надлежна да организује судове части за утврђивање повреда професионалних стандарда и норматива (професионалне одговорности), као и за изрицање мера за те повреде.