Програми помоћи привреди и пољопривреди Развојног фонда Аутономне покрајине Војводине

Print Friendly

Правна лица и предузетници:

КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

 1. Циљеви доделе средстава
  Основни циљ доделе кредита је обезбеђење финансијских средстава у циљу стварања услова за интезивирање производње, подизање нивоа ефикасности и конкурентности потребних за обезбеђење континуитета пословних процеса предузећа у циљу подстицања запошљавања.
  2. Намена кредита
  Кредити ће се додељивати за финансирање инвестиционих улагања.
  За реализацију ове кредитне линије планирана су средства у износу од 600.000.000,00 динара.

КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ТРАЈНА ОБРТНА СРЕДСТВА

 1. Циљеви доделе средстава
  Основни циљ доделе кредита је обезбеђење финансијских средстава намењених финансирању трајних обртних средстава потребних за обезбеђење континуитета пословних процеса предузећа у циљу подстицања запошљавања.
  За реализацију ове кредитне линије планирана су средства у износу од 400.000.000,00 динара.

  2. Корисници кредита
  Право учешћа на конкурсу имају правна лица и предузетници који су у складу са чланом 6. Закона о рачуноводству разврстани као микро, мало или средње правно лице.
  Корисници средстава морају имати регистровано седиште на територији АП Војводине.
  Средства из кредита се не могу користити за организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности, производњу нафте и нафтних деривата, производњу и промет било ког производа или активности које се према домаћим прописима или међународним конвенцијама и споразумима, сматрају забрањеним.

КОНКУРС ЗА КРАТКОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ОБРТНА СРЕДСТВА

 1. Циљеви доделе средстава
  Основни циљ доделе кредита је обезбеђење финансијских средстава намењених финансирању обртних средстава потребних за обезбеђење континуитета пословних процеса предузећа у циљу подстицања запошљавања.
  За реализацију ове кредитне линије планирана су средства у износу од 300.000.000,00 динара.

  2. Корисници кредита
  Право учешћа на конкурсу имају правна лица и предузетници који су у складу са чланом 6. Закона о рачуноводству разврстани као микро, мало или средње правно лице.
  Корисници средстава морају имати регистровано седиште на територији АП Војводине.
  Средства из кредита се не могу користити за организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности, производњу нафте и нафтних деривата, производњу и промет било ког производа или активности које се према домаћим прописима или међународним конвенцијама и споразумима, сматрају забрањеним.

Пољопривредна газдинства:

КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

 1. Циљеви доделе средстава
  Основни циљеви доделе кредита су обезбеђење финансијских средстава ради подршке развоја и унапређења сектора пољопривреде путем повећања нивоа техничке опремљености, повећања обима, ефикасности и интезивирања пољопривредне производње, повећања продуктивности, подизање степена конкурентности и заштите животне средине као и подстицање удруженог учешћа више носилаца индивидуалних пољопривредних газдинстава у реализацији заједничке инвестиције у пољопривреди ради побољшања тржишне позиције индивидуалних газдинстава.
  За реализацију ове кредитне линије планирана су средства у износу од 400.000.000,00 динара.

  2. Корисници кредита
  Право учешћа на конкурсу имају физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава на територији АП Војводине, који имају активан статус газдинства и навршених мање од 65 година живота.
  Инвестиција која је предмет финансирања се мора реализовати на територији АП Војводине.

КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА КУПОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

 1. Циљеви доделе средстава
  Основни циљ доделе кредита је обезбеђење финансијских средстава у циљу стварања услова за интензивирање пољопривредне производње и подизање нивоа ефикасности и степена конкурентности индивидуалних пољопривредних газдинстава.
  Под пољопривредним земљиштем у смислу овог Конкурса подразумева се земљиште:
  – за које је у А Листу непокретности одређен начин коришћења: њиве, воћњаци, виногради, ливаде, или пашњаци, и
  – за које је у А Листу непокретности одређена врста земљишта: пољопривредно земљиште.
  За реализацију ове кредитне линије планирана су средства у износу од 400.000.000,00 динара.

  2. Корисници кредита
  Право учешћа на конкурсу имају физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава на територији АП Војводине који имају активан статус газдинства и навршених мање од 65 година.
  Инвестиција која је предмет финансирања се мора реализовати на територији АП Војводине.

КОНКУРС ЗА КРАТКОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ОБРТНА СРЕДСТВА У ПОЉОПРИВРЕДИ

 1. Циљеви доделе средстава
  Основни циљ доделе кредита је обезбеђење финансијских средстава пољопривредним газдинствима намењених финансирању обртних средстава ради обезбеђења континуитета пољопривредне активности и превазилажењу недостатка потребних финансијских средстава условљеног сезонским карактером пољопривредне делатности a у циљу подстицања запошљавања.
  За реализацију ове кредитне линије планирана су средства у износу од 200.000.000,00 динара.

  2. Корисници кредита
  Право учешћа на конкурсу имају физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава на територији АП Војводине, који имају активан статус газдинства и навршених мање од 65 година живота.

Детаљне информације о предметним конкурсима доступне су посредством Интернет презентације Развојног фонда Аутономне покрајине Војводине: http://www.rfapv.rs/index-41.html