Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији АП Војводине у 2017.години

Print Friendly

Циљ конкурса јесте интензивније коришћење постојећих земљишних ресурса у Аутономној покрајини Војводини у 2017. години.

Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за суфинансирање конструкције за објекте заштићеног простора, вишегодишњих, вишеслојних фолија за покривање објеката заштићеног простора, фолија за сенчење и спречавање губитка топлоте, мрежа за сенчење објекта, система за наводњавање “кап по кап”, инструмената за мерење нивоа CO2, температуре супстрата и ваздуха, као и влаге и система за загревање.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарствоБесповратна средства која се додељују по овом конкурсу износе до 80.000.000,00 динара.

Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 60% од укупне вредности инвестиције.

За подносиоце пријава:

 • физичка лица и предузетнике, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди;
 • лица млађа од 40 година и жене;

бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 70% од укупне вредности инвестиције. Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).

Максимални износ бесповратних средстава за набавку опреме за биљну производњу у заштићеном простору, за тачке 1-6 збирно је 750,00 динара/м2 и не може бити већи од 1.200.000,00 динара по пријави. Максимални износ бесповратних средстава за системе за загревање тачка 7 јесте 1.300,00 динара/Кw и не може бити већи од 600.000,00 динара по пријави. Укупан износ бесповратних средстава по једној пријави може бити максимално 1.800.000,00 динара.

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за:

 1. конструкцију за објекте заштићеног простора (алуминијумска, поцинковано-челична, челична и пластична);
 2. вишегодишње, вишеслојне фолије за покривање објеката заштићеног простора;
 3. фолије за сенчење и спречавање губитка топлоте;
 4. мреже за сенчење објекта;
 5. системе за наводњавање “кап по кап”, систeме за микрокишење;
 6. инструменте за мерење нивоа CO2, температуре супстрата и ваздуха, као и влаге;
 7. систем за загревање.

Корисник средстава може поднети само једну пријаву по конкурсу, али за више тачака у оквиру конкурса.

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, неће се признавати инвестиције и купљена опрема пре 01.01.2017. године, што мора бити документовано рачунима са спецификацијом опреме, отпремницама, изводима из банке, гарантним листовима, царинским декларацијама, уколико је реч о опреми из увоза, и другим доказима, који носе датум након 01.01.2017. године.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

 1. физичко лице:

– носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;
– предузетник носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.

 1. правно лице:

– привредно друштво;
– земљорадничка задруга.

Привредно друштво односно земљорадничка задруга може остварити право на подстицаје ако је разврстано у микро и мало правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство.