Конкурс за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2017. години

Print Friendly

Циљ Конкурса је повећање ефикасности, конкурентности и одрживости производње на фармама у Аутономној покрајини Војводини у 2017. години.

Предмет конкурса је додела бесповратних средстaва за суфинансирање: опремања говедарских фарми, опремања свињарских фарми, опремања овчарских фарми, опремања козарских фарми, опремања живинарских фарми, набавкe опреме за мужу, набавкe опреме за хлађење и складиштење млека, набавке опреме за изђубравање.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарствоЗа реализацију Конкурса за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2017. години предвиђен је укупан износ од 50.000.000,00 динара.

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не може прећи 2.500.000,00 динара.

Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи 25.000,00 динара, односно у разматрање ће бити узете пријаве чија је вредност инвестиције једнака или већа од 50.000,00 динара.

Корисник подстицајних средстава може поднети само једну пријаву по једној категорији животиња.

Бесповратна средства ће се користити за следеће намене:

 • Боксеви за смештај музних крава, боксеви за смештај товних јунади, подови за лежишта, појилице, термо појилице, електричне пастирице, вентилација, музилице, системи за мужу, лактофризи, скрепери и сепаратори, кућица за смештај телади ‒ боксеви за телад (појединачни и групни);
 • Боксеви за прашење, укљештење, простирке, подови за стаје, грејне плоче, боксеви за прасад, боксеви за тов свиња (са хранилицом), хранилице , појилице, линије за храњење, вентилација.
 • Појилице, термо-појилице, електричне пастирице, хранилице, музилице, системи за мужу, лактофризи. Хранилице, линије за храњење, појилице, линија напајања, вентилација, панели за хлађење, клапне.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то :

 1. физичко лице:
  – носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава;
  – предузетник носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава;
 1. правно лице:
  – привредно друштво;
  – земљорадничка задруга.

Привредно друштво односно земљорадничка задруга може остварити право на подстицаје ако је разврстано у микро и мало правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство.