Конкурс за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП Војводине за 2017.годину

Print Friendly

Циљ овог Конкурса је унапређење начина коришћења необрадивог пољопривредног земљишта у циљу унапређења рибарства на територији АП Војводине.

Предмет конкурса је додела бесповратних средства за подизање нових и реконструкцију постојећих рибњака, на површини не мањој од 1 ха и не већој од 50 ха, који се налазе на територији АП Војводине.

Под објектима, у смислу овог конкурса, подразумевају се искључиво објекти за производњу рибе – растилишта, младичњаци, товилишта, зимовници, изловни и ободни канали.

Прихватљиви трошкови по овом конкурсу јесу трошкови земљаних радова на реконструкцији рибњака и подизању нових  рибњака који су предмет овог конкурса, исказани без ПДВ‐а.

Врста радова који  су предмет овог конкурса:

 1. Чишћење терена;
 2. Израда насипа;
 3. Корекција круне постојећег насипа;
 4. Ископ материјала, разастирање и насипање;
 5. Изградња ободног канала;
 6. Машински ископ земље из најближег позајмишта;
 7. Уградња донесене земље у оштећена места на насипу;
 8. Машинско измуљење изловних канала, изловних јама и доводно-одводног канала;
 9. Утовар и превоз ископаног материјала на најближу депонију;
 10. Разастирање ископаног материјала;
 11. Шкарпирање косина канала и насипа;
 12. Набијање насипа вибројежом;
 13. Израда преградног насипа;
 14. Утовар и превоз ископаног материјала из најближег позајмишта.

Укупан износ прописаних средстава који се додељује по овом конкурсу је 40.000.000,00 динара.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Максимална подршка по овом конкурсу износи до 80% од укупне вредности земљаних радова на рибњачким објектима, а највише до 5.000.000,00 динара укупне пројектоване вредности земљаних радова, без ПДВ-а по кориснику, а осталих 20% обезбеђује корисник средстава.

Износ средстава за подршку реконструкције рибњака не може бити већи од 500.000,00 динара по хектару.

Износ средстава за подршку изградњи рибњака не може бити већи од 800.000,00 динара по хектару.

Право на подстицаје остварују правна лица и земљорадничке задруге која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу.

Правно лице односно земљорадничка задруга може остварити право на подстицаје ако је разврстано у микро и мало правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство.