Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у опрему за хладњаче, машине, опрему за прераду уљарица и сушаре за ароматично, зачинско и лековито биље у 2017. години

Print Friendly

Циљ и предмет овог конкурса јесу подизање техничко-технолошке опремљености пољопривредних газдинстава, на основу доделе бесповратних средстава за: опремање хладњача мањег капацитета за сaкупљање и складиштење воћа и поврћа и припрему воћа и поврћа за тржиште, набавку машина за припрему, прање, полирање, чишћење, сортирање и паковање воћа и поврћа, набавку палета за складиштење производа, опремање сушара за ароматично, зачинско и лековито биље и опреме за прераду уљарица.

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за:

 1. набавку опреме за складиштење воћа и поврћа и опреме за сaкупљање и припрему воћа и поврћа за тржиште: хладионичка врата, термоизолациони панели, електроопрема и инсталације, расвета, контролни системи у хладњачи, радни столови, ваге и друга ненаведена припадајућа опрема;
 2. набавку расхладне опреме за складиштење воћа и поврћа: расхладни агрегати, компресори, испаривачи, кондензатори;
 3. набавку машина за припрему, прање, полирање, чишћење, сортирање и паковање воћа и поврћа и набавку бокс-палета за складиштење производа: машине за чишћење и прање, линије за сортирање и калибрирање, линије за паковање и означавање, бокс и рам палете;
 4. набавку опреме за прераду уљарица и сушара за ароматично, зачинско и лековито биље: тунелске, тракасте, коморне сушаре, опрема и уређаји за сушење у вакуму, опрема и уређаји за микроталасно сушење, опрема и уређаји за осмотско сушење, опрема и уређаји за сушење замрзавањем – лиофилизатор, друга и слична опрема, пресе за хладно цеђење уља и уређаји намењени за ову врсту инвестиције.

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по конкурсу, али за више намена у оквиру једне подтачке, као и за више намена – од 1. до 3. подтачке.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по конкурсу износи до 135.000.000,00 динара. Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 50% од укупне вредности инвестиције, односно вредности опреме. Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ). Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, признаваће се само инвестиције реализоване након 01.01.2017. године, као и опрема купљена након тог датума, што мора бити документовано рачунима са спецификацијом опреме, отпремницама, изводима из банке, гарантним листовима, царинским декларацијама; уколико је реч о опреми из увоза, мора бити потпкрепљено и другим доказима који носе датум након 01.01.2017. године.

Максималан износ бесповратних средстава износи:

 1. за набавку опреме за складиштење воћа и поврћа и опреме за сакупљање и припрему воћа и поврћа за тржиште – до 5.000.000,00 динара;
 2. за набавку расхладне опреме за складиштење воћа и поврћа – до 3.000.000,00 динара;
 3. за набавку машина за припрему, прање, полирање, чишћење, сортирање и паковање воћа и поврћа и набавку бокс палета за складиштење производа: – до 2.000.000,00 динара;
 4. за набавку опреме за прераду уљарица и сушара за ароматично, зачинско и лековито биље: – до 1.000.000,00 динара.

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не може бити већи од 5.000.000,00 динара. Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави јесте 100.000,00 динара, а разматраће се само пријаве чија је вредност инвестиције 200.000,00 динара или већа од тога.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и која се налазе у активном статусу, и то:

 1. физичко лице:
  – носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;
  – предузетник носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.
 2. правно лице:
  – привредно друштво;
  – земљорадничка задруга.

Привредно друштво односно земљорадничка задруга може остварити право на подстицаје ако је разврстано у микро и мало правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство.