Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у 2017. години на територији АП Војводине

Print Friendly

Предмет конкурса је додела средстава за суфинансирање трошкова увођењa и сертификацијe система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у 2017. години.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Средстава по овом конкурсу додељују се за суфинансирање:

  1. трошкова израде елабората за добијање ознаке географског порекла и лабораторијских анализа које представљају део елабората за добијање ознаке географског порекла у 2017. години;
  2. трошкова контроле и сертификације пољопривредних и прехрамбених производа, с географским пореклом, чију су контролу и сертификацију производње у 2017. години извршиле овлашћене организације;
  3. трошкова за увођење и сертификацију система безбедности и квалитета хране: ISO 22000, GLOBALGAP, BRC, IFS, FSSC 22000, GOST-R, HALAL, KOSHER у 2017. години.

За реализацију овог конкурса предвиђено је укупно 3.000.000,00 динара.

Средства намењена по овом конурсу предвиђена су за суфинансирање до 50% подршке од плаћеног износа за реализоване инвестиције, умањеног за износ средстава на име пореза на додату вредност. Минимални износ средстава који се додељује по једној пријави јесте 30.000,00 динара, а максимални износ je до 400.000,00 динара.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

  1. физичко лице:

– носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;
– предузетник носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.

  1. правно лице:

– привредно друштво, разврстано у микро и мало привредно друштво у складу са законом којим се уређује рачуноводство;
– удружење грађана;
– земљорадничка задруга.